olmezan

Przetarg na budowę chodnika w Jazowsku

Ocena użytkowników:  / 1
SłabyŚwietny 

          Ruszył przetarg na budowę chodnika w Jazowsku, czyli będzie można łatwiej dojść m.in. do Przedszkola. Termin składania ofert do 27/03/2017, umowa będzie obowiązywać do 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert. Natomiast przewidywana data zakończenia robót: 30/10/2017

mapagoogle

Projekt chodnik

/fot.Zakres prac - zaznaczono na czerwono/

Przedmiot: Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi DW 969 Nowy Targ -Brzezna- Stary Sącz odc. 120 w km 5+300,00-5+707,50; w km 5+838,00-6+205,00 strona prawa oraz odc. 120 km 5+567,00- 5+663,50 strona lewa w m. Jazowsko
Zamawiający: Gmina Łącko Województwo: małopolskie Adres: 33390 Łącko, Łącko Telefon: 18 41 40 710
Fax: 18 41 40 740
Strona internetowa: nie podano Data publikacji: 2017-03-10
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Łącko, 33390 Łącko, Łącko, REGON: 49189242300000
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z budową chodnika dla pieszych w ciągu drogi DW 969 Nowy Targ -Brzezna- Stary Sącz odc. 120 w km 5+300,00-5+707,50;
w km 5+838,00-6+205,00 strona prawa oraz odc. 120 km 5+567,00- 5+663,50 strona lewa
w m. Jazowsko w zakresie określonym w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, dokumentacji projektowej, STWiORB, przedmiarze robót.

2. Zakres robót obejmuje budowę chodnika w tym:

- wykonanie robót przygotowawczych i rozbiórkowych;
- wykonanie robót ziemnych,
- wykonanie odwodnienia ( studnie chłonne, wpusty uliczne, przepust w km 5+321,3, przepust w km 6+199,6, przedłużenie przepustu),
- wykonanie elementów chodnika ( ułożenie: krawężników, obrzeży betonowych, ścieki uliczne);
- wykonanie nawierzchni chodnika ( podbudowa z kruszyw łamanych, ułożenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm);
- wykonanie nawierzchni na zjazdach (podbudowa z kruszyw łamanych, ułożenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm);
- wykonanie robót wykończeniowych
- oznakowanie i urządzenie bezpieczeństwa ruchu;

Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja techniczna, w tym projekt budowlany, przedmiar robót oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - Załącznik nr 6.
3. Podczas prowadzonych prac należy zapewnić dojście i dojazd do budynków, ograniczając do niezbędnego minimum uciążliwości spowodowane pracami budowlanymi. Należy zwrócić szczególną uwagę na wykonanie zasypek uzbrojenia podziemnego z materiału niewysadzinowego oraz ich solidne zagęszczenie (Is=1,0). Jest to warunek konieczny dla wykonania trwałej konstrukcji nawierzchni drogowej. Materiały z rozbiórki należy zakwalifikować jako gruz lub materiał nadający się do powtórnego użytku. Gruz zostanie wywieziony przez Wykonawcę z placu budowy do miejsca zutylizowania, a materiały nadające się do powtórnego użytku Wykonawca wywiezie z placu budowy w miejsce wskazane przez Zamawiającego.
Warunkiem rozpoczęcia realizacji robót jest przedstawienie przez Wykonawcę zatwierdzonego projektu czasowej organizacji ruchu.
4. Wykonawca zapewni obsługę geodezyjną w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania robót objętych przedmiotem zamówienia oraz ich odbioru w formie operatu kolaudacyjnego, pomiarów powykonawczych w zakresie uzgodnionym z Zamawiającym.
5. Wykonawca robót zobowiązany będzie do przedstawienia Zamawiającemu pozytywnych protokołów potwierdzających bezusterkowy odbiór przez każdego zarządcę ew. wbudowanych
w pasie drogowym mediów przebudowanych w ramach przedmiotowego zamówienia elementów infrastruktury technicznej znajdujących się w pasie drogowym.
6. Okres gwarancji jakości przedmiotu zamówienia II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z budową chodnika dla pieszych w ciągu drogi DW 969 Nowy Targ -Brzezna- Stary Sącz odc. 120 w km 5+300,00-5+707,50;
w km 5+838,00-6+205,00 strona prawa oraz odc. 120 km 5+567,00- 5+663,50 strona lewa
w m. Jazowsko w zakresie określonym w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, dokumentacji projektowej, STWiORB, przedmiarze robót.

2. Zakres robót obejmuje budowę chodnika w tym:

- wykonanie robót przygotowawczych i rozbiórkowych;
- wykonanie robót ziemnych,
- wykonanie odwodnienia ( studnie chłonne, wpusty uliczne, przepust w km 5+321,3, przepust w km 6+199,6, przedłużenie przepustu),
- wykonanie elementów chodnika ( ułożenie: krawężników, obrzeży betonowych, ścieki uliczne);
- wykonanie nawierzchni chodnika ( podbudowa z kruszyw łamanych, ułożenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm);
- wykonanie nawierzchni na zjazdach (podbudowa z kruszyw łamanych, ułożenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm);
- wykonanie robót wykończeniowych
- oznakowanie i urządzenie bezpieczeństwa ruchu;
Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja techniczna, w tym projekt budowlany, przedmiar robót oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - Załącznik nr 6.
3. Podczas prowadzonych prac należy zapewnić dojście i dojazd do budynków, ograniczając do niezbędnego minimum uciążliwości spowodowane pracami budowlanymi. Należy zwrócić szczególną uwagę na wykonanie zasypek uzbrojenia podziemnego z materiału niewysadzinowego oraz ich solidne zagęszczenie (Is=1,0). Jest to warunek konieczny dla wykonania trwałej konstrukcji nawierzchni drogowej. Materiały z rozbiórki należy zakwalifikować jako gruz lub materiał nadający się do powtórnego użytku. Gruz zostanie wywieziony przez Wykonawcę z placu budowy do miejsca zutylizowania, a materiały nadające się do powtórnego użytku Wykonawca wywiezie z placu budowy w miejsce wskazane przez Zamawiającego.
Warunkiem rozpoczęcia realizacji robót jest przedstawienie przez Wykonawcę zatwierdzonego

 

fot.lacko.p;

fot.google maps;

źródło.:przetargi.pl;

Dodaj komentarz

Serwis jazowsko.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi zawartych w komentarzach użytkowników.Serwis gromadzi dane osobowe autorów komentarzy (adres IP, oraz nick).Komentarze: obraźliwe, złośliwe, spamerskie, nieetyczne będą kasowane/ nieopublikowane.

Kod antyspamowy
Odśwież

free joomla templatejoomla template

Dzisiaj jest: Wtorek
20 Października 2020
Imieniny obchodzą
Budzisława, Irena, Jan Kanty,
Kleopatra, Wendelin, Witalis

Do końca roku zostało 73 dni.
Zodiak: Waga
nowalijka
Karta Dań 
kliknij
dania dnia
kliknij
tel.18 262 20 30
porebski transport
PORĘBSKI TRANSPORT
szczegóły oferty kliknij
auto spec
AUTO-SPEC
szczegóły oferty kliknij
niezwykly dzien
www.niezwykłydzień.pl
Studio Filmowe Niezwykły Dzień -
wideofilmowanie, kamerzysta-
wesela.

  www.obidza.jazowsko.com.pl

2020  Jazowsko - Jazowsko.com.pl   globbers joomla templates